Menu:

Husk! hvis du vil modtage informationer etc. fra bestyrrelsen
er du selv pligtig til at fremsende opdaterede e-mail oplysninger til siddende formand.

Kontakt:
 Formand
René Arnt
Hallandsparken 54
2630 Høje Taastrup
E-mail: arnts@mail.dk


 

 

 

 

Forretningsorden

21-12-2007

Grundejerforeningen Hallandsparken

Forretningsorden for Bestyrelsen

1 Konstituering
Når nyvalg til bestyrelsen har fundet sted, eller når en suppleant på grund af et medlems udtræden er indtrådt i bestyrelsen, konstituerer denne sig med næstformand og sekretær.

2 Beføjelser og forpligtelser
Bestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, og intet medlem kan uden bestyrelsens tilladelse udøve beføjelser på dennes vegne. Formanden kan ekspedere presserende sager, som derefter forlægges i næste møde.

Om bestyrelsens beføjelser og forpligtelser henvises særligt til vedtægternes paragraf 15.

3 Møder
Bestyrelsen holder normalt møde en gang om måneden bortset fra juli.
Derudover afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne, der normalt indkaldes med fem dages varsel med angivelse af dagsorden.

Såfremt mødet afholdes i et privat hjem, modtager værten en af bestyrelsen fastsat godtgørelse for de med mødet forbundne udgifter.

4 Mødedeltagere
Bestyrelsens medlemmer har mødepligt. Eventuelt forfald anmeldes til formanden så tidligt som muligt før mødet.

Såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor, kan der til enkelte møder indkaldes andre til behandling af særlige sager.

Et medlem er udelukket fra deltagelse i behandling af sager, der vedrører medlemmets personlige interesser.

Mødedeltagerne har almindelig tavshedspligt med hensyn til, hvad der passerer i bestyrelsens møder.

Dette skal i reglen og hovedsagen ses i sammenhæng med afstemningssager og personsager.

5 Dagsorden
Formanden udarbejder for hvert møde en dagsorden, som udsendes til medlemmerne senest 5 dage før mødet.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette skriftligt anmeldes for formanden seneste 8 dage inden møde.

Sager eller forespørgsel, der ikke findes på dagsordenen, kan med formandens godkendelse behandles i mødet.

Sådanne sager må være anmeldt for formanden, der afgør under hvilket punkt på dagsordenen, sagen eventuelt vil være at behandle.

Endelig beslutning i sager, der ikke har været på dagsordenen, kræver, at alle medlemmer er til stede.

6 Forhandling
Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsens møder.

Under forhandlingerne giver formanden ordet til mødedeltagerne i den orden, hvori de har forlangt det, ligesom formanden på et hvilket som helst tidspunkt selv kan tage ordet.

Formanden afgøre, når en sag må anses for uddebatteret, dog kan ethvert medlem forlange afstemning om, hvorvidt forhandlingerne skal fortsætte.

Skriftlige udtalelser fra fraværende medlemmer kan oplæses, når flertallet af tilstedeværende medlemmer giver deres tilladelse hertil.

Ændringsforslag kan fremsættes, så længe forhandlingerne om sag ikke er afsluttet.

Når sagen er behørigt drøftet, formulerer formanden bestyrelsens beslutning eller de punkter, hvorom der skal stemmes.

7 Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstedt.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Ved stemmelighed er det formandens og ved dennes forfald næstformandens stemme den afgørende.

Afstemninger sker ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis et medlem forlanger det.

8 Protokol
Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, som tilføres oplysninger om mødets begyndelses og afslutningstidspunkt, samt navnene på eventuelt fraværende.

Ved mødets afslutning underskrives protokollen af mødets deltagere.

Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen.

Sekretæren er ansvarlig for, at protokollen og dennes bilag opbevares på betryggende vis, og at bestyrelsen medlemmer senest fem dage efter mødets afholdelse tilstilles et kopi af protokollen af det pågældende møde.

9 Forretningsorden
Opstår der tvivl om bestyrelsens rette funktion eller om forståelsen af nærværende forretningsorden, afgøres spørgsmålet af bestyrelsen efter samme retningslinjer som ved vedtagelse af ændringer i forretningsordenen.

Ændringer i forretningsordenen kan kun foretages, når dette besluttes af enten tre medlemmer, heriblandt formanden, eller af fire medlemmer.

 


Sunday 15-Mar-20 12:48:58 CET René Armt